KİŞİSEL VERİLER POLİTİKASI
MUPA SHOES Kişisel Veriler Politikası
Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan
sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde
kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi
Gazete’ de yayınlanmıştır. KVKK’nın bir kısmı yayın
tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.
Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın

izin verdiği durumlarda 3. kişilere
açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği 6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek,
kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,
 Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini,
sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun
şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi
geliştirebilmek için;
 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında akdedilen
sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve
güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime
geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek için,
 
 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak
yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı
RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet
Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında
Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı
RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında
işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve
diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
 Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu
olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya
kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer
otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

 Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki
uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği
yasal yükümlülüklerimizin gerektirdiği şekilde
savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu
görevlilerine bilgi verebilmek için;
 
 Müşterilerimizin alışveriş deneyimleri göz önünde
bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin
yönlendirmelerde bulunmak ve kampanyalara ilişkin
bilgi verebilmek için,
 
 Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya
mobil uygulamalardan alışveriş yapan
müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi
analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve
reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu
kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla
elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler
düzenlemek için,
 
 Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız
tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek,
hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek
için,
 
 Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini
değerlendirebilmek için,

 
 Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve
yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı
kullanabilmek için.
 
 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil
düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel
verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya
kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda belirtilen
amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel
verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta
Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan Ticimax
Bilişim Teknolojileri A.Ş. olmak üzere, tedarikçiler,
kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve
kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya
Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği
yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi /
yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.
Kişisel verilerinizin toplanma şekli
Kişisel verileriniz,
 Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki
formlar aracılığıyla adı, soyadı, TC kimlik numarası,
adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi
bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş
yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen
işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan
çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren
veriler, konum verileri şeklinde;
 

 Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız,
şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları,
kâğıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital
pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız
aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
 
 Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu
yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit,
özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel
verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal
bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya
yazılı ya da elektronik ortamdan;
 
 Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen,
web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve
benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden
ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten
okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri
tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya
platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden;
işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel
verileriniz
KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden
önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma
ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş
olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve
koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza
edilmektedir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip
muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden
herhangi birisi ile toplanmış, yurtdışına aktarılması için
açık rızanızın bulunduğu kişisel verileriniz KVKK
kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına
uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu
tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması
hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet
aracılarına da aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin saklanması ve korunması
Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri
tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi
gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve
bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir
şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız,
kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri
tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle,
yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim
yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik
önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal
olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin
öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye
uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na
bildirilecektir.
Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel
verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü
bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki

mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi
için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini
paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden
güncellemesi gerekmektedir.
6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin
hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016
tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince,
Kişisel Veri Sahibinin bu tarihten sonraki hakları
aşağıdaki gibidir: Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri
sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
 
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi
halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 İstanbul Ticaret Odası’nın 25290-5 sicil sayısında
kayıtlı, 0368-0272-9530-0016 MERSİS numarasına
sahip, Sanayi Mahallesi Saadet Sokak Necati Bey İş
Hanı No:18 Güngören/İstanbul adresinde bulunan
ERPA AYAKKABI YAN SANAYİ ve TEKSTİL
TİCARET LTD. ŞTİ. KVKK kapsamında Veri
Sorumlusu ’dur. Firmamız tarafından atanacak Veri
Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında
Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu
internet adresinde ilan edilecektir.   Kişisel Veri
Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini
aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine
yöneltebilir:
 
Eposta: [email protected]
 
Telefon:0530 353 23 17

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR